2007-04 IND - Maharashtra-Mumbai-v Taj Mahal Palace jsem spal